ទំព័រដើម- SINCE 2010 - THAYLEE SUY - Online Investor Club

#THE OFFICIAL WEBSITE OF # THAYLEE SUY # Market # Advisor # Businessman # Investor # 2010-2017 # suythaylee23@gmail.com # 092 959 950 !

Online Training

កម្មវិធី៖ ៉មាសគីឡូ និងរបៀបទិញលក់ ៉
……………………………………………………………
សំរាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើមាសគីឡូ និងចង់យល់ដឹងអំពីរបៀបទិញលក់ក្នុងទីផ្សារជាក់ស្តែង !!!
……………………………………………………………
១. ទិញ យកទៅផ្ទះ ?
២. ទិញ លក់ភ្លាម ?
៣. ទិញ យកធ្វើគ្រឿង ?
៤. ទិញ លក់យកចំនេញមិនកំណត់ ?
……………………………………………………………
កាលវិភាគចូលរួមកម្មវិធី៖

សូមជ្រើសរើសថ្ងៃ ៖
A: 20-មីនា-2017
B: 21-មីនា-2017
C: 22-មីនា-2017

សូមជ្រើសរើសម៉ោង ៖
ម៉ោងៈ 10-12 ថ្ងៃត្រង់
ម៉ោងៈ 2-4 ល្ងាច
……………………………………………………………
របៀបចុះឈ្មោះ៖
១. ព័ត៍មានៈ ឈ្មេាះ-ភេទ-អាយុ-លេខទូរស័ព្ទ
២. បញ្ជាក់ថ្ងៃ និង ម៉ោងចូលរួម
៣. ផ្ញើសារមកកាន់ៈ ០៩២ ៩៥៩ ៩៥០
……………………………………………………………
ទីតាំង៖ វីឡាអានកូ ក្រោយអេសីុលីដា សីុធីម៉ល ។
……………………………………………………………
សូមអរគុណ និងសូមសំណាងល្អ ! ! !

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Advertisements
%d bloggers like this: